julho 05, 2010

WTF???

I'd do anything to stay with you[6/=9] <3 diz: Scott? Is this Scott?
Ivo Filipe Almeida diz: no!
I'd do anything to stay with you[6/=9] <3 diz: Who is it?
Ivo Filipe Almeida diz: Ivo and u?
I'd do anything to stay with you[6/=9] <3 diz: Oh I'm Kate
Ivo Filipe Almeida diz: Kate?... hum.. hello kate
I'd do anything to stay with you[6/=9] <3 diz: Want to talk dirty?
Ivo Filipe Almeida diz: no tks... bye.